Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka ochrony prywatności (dalej Polityka prywatności) dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Serwisie internetowym www.ongeo.pl (dalej Serwis). W związku z wykonywaną działalnością pragniemy niniejszym zapewnić, iż wszelkie dane osobowe oraz inne dane nieposiadające przymiotu osobowego, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu, gromadzone są z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad i reguł ogólnie przyjętych.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.

Definicje stosowanych terminów:

 1. Dane osobowe – Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie – Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych – >Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 4. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 5. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Strona trzecia – Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub pozostałe podmioty inne niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.
 7. Wyrażenie zgody – „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.ongeo.pl i Usługodawcą Serwisu www.ongeo.pl, a także Użytkowników zapisanych do bazy newsletter jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000871798, NIP: 6793113238, REGON: 361985341 (zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem).

Pozyskiwanie informacji

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez kontakt Użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych,
  2. poprzez rejestrację konta przez Użytkownika,
  3. poprzez zapisy do newslettera,
  4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
  1. sprzedaży towarów i usług prezentowanych w Serwisie,
  2. wysyłki Newslettera (za uprzednią zgodą),
  3. przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 2. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 3. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Odwołanie zgody

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody.
 2. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomości e-mail na adres Administratora danych: kontakt@ongeo.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a więc uzyskania informacji dotyczącej:
  1. celów przetwarzania,
  2. kategorii przetwarzanych danych osobowych,
  3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  4. jeśli to możliwe, planowanego okresu, w jakim przechowywane są dane osobowe, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
  5. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych,
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 2. Ponadto, osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  1. Sprostowania danych,
  2. usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ongeo.pl lub kontaktując się pod numerem 503 392 404.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Gromadzone informacje

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.
 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje:
  1. Pozyskane podczas korzystania z serwisu przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane jak:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce Użytkownika,
   • informacje o adresie IP
  2. Informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkowników:
   • Dane Konta: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, nr. telefonu (opcjonalnie).
   • Formularz kontaktowy: OnGeo.pl może gromadzić za uprzednią zgodą osoby, dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z OnGeo.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
   • Konkursy: Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
   • Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Serwisie organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane za ich zgodą.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są w przypadku: sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam, monitorowania aktywności odwiedzających, liczników i sond.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www oraz historii jego aktywności na stronie. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron jakie przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem połączonym z internetem.

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ustawień personalnych Użytkownika;
 2. zidentyfikowaniu przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu). Dzięki tej funkcji, Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać tych samych danych, np.: loginu i hasła;
 4. rozpoznawania konkretnego użytkownika przez Serwer. Dzięki tej funkcji Serwer może wygenerować przeznaczoną dla niego stronę;
 5. ustawień lokalizacyjnych i językowych Użytkownika;
 6. po zidentyfikowaniu przeglądarki, Serwis ułatwi wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;
 7. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Pomaga nam to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne OnGeo.pl dane.

Jak wyłączyć pliki cookies ?

W celu zablokowania plików cookies, Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawień przeglądarek internetowych, które są dostępne w menu (pomoc) przeglądarki lub na stronie jej producenta. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie.

Przy pierwszym wczytywaniu witryny Użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić wykorzystania plików cookies za wyjątkiem plików niezbędnych do funkcjonowania witryny.

Stosowane przez nas narzędzia

W celu monitorowania informacji o użytkownikach Serwis korzysta z następujących narzędzi:

 • Google
 • Google Analitics
 • Google Tag Manager
 • Google Search Console
 • Google AdWords
 • Google moja Firma
 • Google AdSense
 • Google Optimizer
 • Google Studio danych
 • Youtube
 • G+
 • Smartsupp
 • Pushify
 • Pixel Facebook’a
 • Twitter
 • Bing

Profilowanie w oparciu o cookies

Obserwując zachowania Użytkownika w sieci, tworzymy profil klienta, dzięki czemu możemy przygotować dla niego ofertę marketingową produktów własnych oraz umożliwić wyświetlanie materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i jej partnerów. Profilowanie nie służy do podejmowania żadnych zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników korzystających z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres kontakt@ongeo.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.ongeo.pl w zakładce „Polityka prywatności”.