Regulamin szkoleń organizowanych przez OnGeo AL7 A. Łabaj Sp. k. Sp. k.

§1
Organizator szkolenia

 1. Organizatorem szkoleń jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Marcika 4, kod pocztowy 30-443, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871798.

§2
Regulamin

 1. Regulamin szkolenia określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia szkolenia.

§3
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc.

§4
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na szkoleniu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza lub wysłanie wiadomości e-mail na adres szkolenia@ongeo.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Zapisy przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje mailowe potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacjami organizacyjnymi.

§5
Płatność

 1. Płatności za szkolenia należy dokonać na konto bankowe Organizatora na podstawie otrzymanej faktury VAT. Cena szkolenia obejmuje również koszty poniesione na rzecz organizacji szkolenia. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom sali szkoleniowej, miejsc pracy w postaci stanowisk komputerowych, materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia podczas szkolenia (serwis kawowy, obiad). Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania uczestników.
 2. Na życzenie Uczestnika Organizator oferuje możliwość zapewnienia noclegu oraz pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) w czasie trwania szkolenia. Szczegóły dostępne są w cenniku zamieszczonym na stronie.

§6
Rezygnacja z uczestnictwa w szkolenia

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika, należy zgłosić taką informację maksymalnie
  5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na adres szkolenia@ongeo.pl.
 2. Rezygnacja z udziału na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez firmę OnGeo.

§7
Zakres merytoryczny szkolenia

 1. Program szkolenia otwartego zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. Program szkolenia zamkniętego ustalany jest podczas konsultacji między Zamawiającym, a Organizatorem.
 3. Prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia szkolenia w sposób należyty i zgodny z przedstawionym programem.
 4. W przypadku dodatkowych pytań od uczestników, znacznie wykraczających poza program szkolenia lub nieuwzględnionych w konsultacjach przed szkoleniem, prowadzący nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w trakcie szkolenia.

§8
Odwołanie i zmiana terminu szkolenia

 1. Firma OnGeo zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 2. Zgłoszeni uczestnicy szkolenia informowani są o odwołanym lub zmienionym terminie szkolenia drogą mailową.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot należności wpłaconej na poczet szkolenia.

§9
Prawa autorskie

 1. Szkolenia realizowane przez firmę OnGeo AL7 A. Łabaj Sp. k. Sp. k. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.).

§10
Ochrona danych osobowych

 1. Zgłaszając się na szkolenie uczestnik akceptuje klauzulę zgody i klauzulę informacyjna dla uczestników szkoleń organizowanych przez Administratora danych, o treści:

Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków w celu wzięcia udziału w szkoleniu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków .
 2. Kontakt z Administratorem danych: e-mail: szkolenia@ongeo.pl , telefon: +48 506 640 536.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia na podstawie art. 6 ust.
  1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku po zakończeniu szkolenia.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofniecie zgody pozostaje
  bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieudzielnie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Szkoleniu.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przyjętą i wdrożoną Polityką prywatności, której treść dostępna jest na stronie Organizatora (link).

§11
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego zamieszczenia aktualizacji na niniejszej stronie oraz poinformowania w formie pisemnej o wprowadzonych korektach uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed aktualizacją regulaminu i czekają na termin szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. Szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich podczas szkolenia, wskutek zdarzeń, niezależnych od Organizatora,
  b. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub też innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora,
  c. Kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatu.

Zaktualizowano: 15.04.2024r.